Záruka a reklamace

Závaznost objednávky

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem tohoto e-shopu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Odstoupení od smlouvyV souladu s §1829 NOZ (Nového občanského zákoníku) má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží (v případě dodání ve více etapách pak od poslední zásilky). Pokud se tak rozhodne, je nutné nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, poslat zpět v uvedené lhůtě. URČUJÍCÍM DATEM JE ODESLÁNÍ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na přímé vlastní náklady na adresu prodávajícího:

Štroff Slavkov u Brna
Brněnská 118
Slavkov u Brna

PSČ 684 01

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat nejlépe telefonicky 776 077 205, emailem popř. použijte formulář dole na této stránce.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy splníte zákonné požadavky na odstoupení:
1) nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, nejlépe telefonicky na 776 077 205
2) Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.
Vrátíme tedy všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání, snížených o náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.  Pro vrácení plateb použijeme přednostně stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou službou, dobírka nebude přijata. O úmyslu vrátit zboží nás předem informujte nejlépe telefonicky na 776 077 205. Neohlášené balíky nebudou převzaty.
Písemná zpráva o odstoupení od smlouvy by měla obsahovat:
Jméno a adresu
datum nákupu
specifikace vráceného zboží.
volitelně: číslo účtu k vrácení peněz
volitelně: důvod odstoupení
Pro kladné vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy musejí být dodrženy tyto náležitosti:
Zboží musí být nepoškozené, nesmí být použité, musí být přiložen doklad o koupi.
Zboží posílejte doporučeně – nikoli na dobírku.
Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme převodem na váš účet (pokud číslo účtu v dokumentu o odstoupení uvedete) a to nejpozději do 30 dnů .
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek neakceptujeme odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád dle zákona č.40/1964SB.Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002SB. Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24měsíců ode dne zakoupení pokud není VÝROBCEM uvedeno jinak.

1. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží,zda obal není porušen a zboží poškozeno. V případě, že ano, musí zákazník na místě sepsat se zástupcem přepravce protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu.

Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému nejlépe telefonicky.

Důrazně doporučujeme při osobních odběrech a přivezení zboží českou poštou si zboží zkontrolovat. Reklamace zásilky při zjevném poškození zboží vlivem doručení, je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u české pošty a oznámit neprodleně prodávajícímu, popřípadě balík nepřevzít a udat důvod poškozen! Balíky jsou pojištěny a česká pošta vzniklou škodu uhradí, proto velmi prosíme o spolupráci z Vaší strany!! 

2. V případě, že zákazník chce reklamovat vadné zboží , sdělí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky, proč bude zboží reklamovat.

Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodejce. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží zákazník přiloží písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, doklady o zaplacení (účtenku či fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).

3. Reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě.

Reklamované zboží přejímáme v sídle firmy Štroff Slavkov u Brna, Brněnská 118. 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového Štroff Slavkov u Brna se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Tato data shromažďujeme za účelem realizace obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Jsou nezbytná pro Vaši identifikaci jako kupujícího, k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, ke komunikaci s Vámi a také ke správnému dodání zboží. 


Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

Zákon jsme splnili a nyní Vám přejeme příjemný nákup.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží::*
Datum objednávky::*
Datum obdržení zboží::*
Adresa spotřebitele::*
Podpis spotřebitele (klávesnicí):*
Datum podpisu spotřebitele::*
email spotřebitele::*
telefon::*
číslo účtu k vrácení platby:*
Důvod k odstoupení::*
Login

Created by © 2009 - 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign
Doporučujeme: Váhy